close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • REKRUTACJA

 • Ambasada RP w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich

  z siedzibą w Abu Zabi

   

  poszukuje kandydata na stanowisko referenta ds. administracyjno-finansowych

   

  miejsce wykonywania pracy: Abu Zabi

   

  Główne obowiązki:

   

  • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków bilansowych i pozabilansowych oraz środków materiałowych wg obowiązujących przepisów;
  • Prowadzenie kart inwentarzowych pomieszczenia, kart wyposażenia mieszkań i wyposażenia indywidualnego;
  • Realizacja czynności administracyjnych związanych z remontami, naprawami i stanem technicznym urzędu, rezydencji i mieszkań służbowych, monitorowanie ich stanu i zlecanie napraw budowli, instalacji i sprzętu;
  • Monitorowanie procedur zarządzania nieruchomościami, przestrzeganie terminowości spraw związanych z zawieraniem i przedłużaniem umów najmu, prowadzenie całości spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej;
  • Realizacja czynności administracyjnych związanych z taborem samochodowym urzędu zgodnie z przepisami o gospodarce samochodowej;
  • Koordynacja projektów budowlanych w zakresie adaptacji nieruchomości oraz nadzór nad pracownikami miejscowych firm dokonujących bieżących napraw i konserwacji urządzeń placówki;
  • Opracowywanie propozycji działań w zakresie rozwoju bazy materiałowej wyposażenia placówki;
  • Przygotowywanie umów w zakresie zakupów elementów wyposażenia oraz świadczenia usług przez podmioty zewnętrzne, dokonywanie planowych i doraźnych zakupów;
  • Prowadzenie bazy danych dostawców i wykonawców usług;
  • Kontrola faktur i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym;
  • Opisywanie dokumentów dotyczących zaopatrzenia;
  • Dekretacja dokumentów finansowych;
  • Rozliczanie sald kont „200” Rozrachunki

   

  Wykształcenie:

   

  Wyższe; preferowane kierunki studiów: finanse i rachunkowość, administracja, zarządzanie, ekonomia, prawo.

   

   

  Wymagania konieczne:

   

  • Doświadczenie w zakresie pracy administracyjno-finansowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi systemów komputerowych (MS Office, Ms Outlook, Internet);
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • Wysoka kultura osobista i wysokie kompetencje społeczne;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i dyspozycyjność w sytuacjach nadzwyczajnych,
  • Uregulowany status pobytu w ZEA  (Ambasada RP w Abu Zabi nie sponsoruje wizy pracowniczej referenta ds. administracyjno – finansowych)  

   

  Wymagania dodatkowe:

   

  • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych;
  • Ogólna znajomość realiów Zjednoczonych Emiratów Arabskich;
  • Umiejętność negocjacji;
  • Sumienność i rzetelność przy wykonywaniu powierzonych obowiązków;
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zarazem umiejętność pracy zespołowej;
  • Stała dbałość o wizerunek własny, stosowanie się do zasad dress code urzędu.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   

  • Życiorys oraz załączony list motywacyjny;
  • Kopia odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
  • Kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym;
  • Kopie dokumentów lub oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych;
  • Kopia paszportu oraz wizyt potwierdzającej uregulowany status pobytu w ZEA;  
  • Oświadczenia kandydata o:

   

  a) niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

  b) korzystaniu z pełni praw publicznych,

  c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

  d) wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),

  e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171); oświadczenie dotyczy ob. polskich, urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

   

  Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

   

   W przypadku ukończenia studiów za granicą wymagana jest kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego.

  Dokumenty należy złożyć do dnia 15 listopada br. w Ambasadzie RP w Abu Zabi w godzinach 9.00-16.00 lub przesłać w terminie naboru (decyduje data wpływu) pod adresem:

   

  Embassy of the Republic of Poland

  Corner Delma & Karamah Street

  P.O. Box 2334, Abu Dhabi

   

  lub elektronicznie:

   

  abudhabi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  z dopiskiem: rekrutacja referent ds. administracyjno-finansowych

   

   

  Inne informacje:

   

  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: