close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AMBASADA

 • Witamy serdecznie na stronie internetowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

  Znajdą tu Państwo praktyczne porady dotyczące spraw konsularnych oraz wiele cennych informacji nt. coraz bardziej zdynamizowanych stosunków bilateralnych pomiędzy naszymi państwami zarówno w obszarze gospodarczym, kulturalnym, naukowym, jak i politycznym.

   

  SKARGI I WNIOSKI

   

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ambasadzie RP w Abu Zabi odbywa się stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu nr. 13 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych wydanym na podstawie następujących przepisów:

   

  Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

   

  Przedmiotem skarg wnoszonych do kierownika urzędu konsularnego – skargi dotyczące pracowników urzędu konsularnego oraz petycje, skargi i wnioski dotyczące zadań urzędu.

   

  Przedmiotem wniosków wnoszonych do Ambasady RP w Abu Zabi mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania Ambasady RP w Abu Zabi, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

   

  Uprzejmie informujemy, iż Ambasada RP w Abu Zabi nie rozpatruje skarg na organy emirackie.

   

  Przepisy i procedury przewidziane dla przyjmowania skarg i wniosków określone w kodeksie postępowania administracyjnego dotyczą wyłącznie polskich organów. Przepisy te nie mogą być stosowane w odniesieniu do kierowanych pod adresem Ministra Spraw Zagranicznych lub kierowników polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych skarg na organy państw obcych oraz próśb polskich obywateli pokrzywdzonych w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony urzędów lub organów innych państw o podjęcie interwencji wobec tych organów.

   

  Stosowanie wobec tej grupy spraw tych samych procedur, jakie stosowane są wobec skarg i wniosków nie jest możliwe z tego względu, iż polskie organy nie nadzorują funkcjonowania organów państwa przyjmującego i w związku z tym nie mogą zlecać urzędom lub organom państw obcych podejmowania określonych działań lub ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania urzędów lub organów innych państw. Polskie urzędy konsularne nie mają ponadto wpływu na terminy załatwiania poszczególnych spraw przez organy państw obcych.

   

   

  Kierownik Wydziału Konsularnego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w niedziele w godz. 10:00-11:00 po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (Tel. 024465200).

   

  Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Abu Zabi został upoważniony przez kierownika placówki do załatwiania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Wydziału Konsularnego oraz działań jego pracowników.

   


   

  SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

   

  ·         pisemnie poprzez przesłanie korespondencji na adres:

   

  Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi

  Adres: Delma Street 13/Karamah Street 14

  P.O. BOX 2334,

  Abu Dhabi,

  United Arab Emirates

   

  ·         faksem na numer 02446 2967

   

  ·         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres abudhabi.amb.sekretariat@msz.gov.pl


  Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

   

  ·         ustnie do protokołu. Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w niedziele w godz. 10:00-11:00 po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (Tel. 024465200).

   

   


  Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


   

  Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności sprawy lub zdarzenia, którego dotyczy - w tym:

  ·         informację nt. danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady,

  ·         wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone,

  ·         informację nt. czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce,

  ·         załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili bądź pism kierowanych do placówki, kopie otrzymanych odpowiedzi, kopie dokumentów, itp.),

  W przypadku składania skargi w interesie innej osoby, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: